תקנון אתר האינטרנט Rocknroad

תנאי השימוש והרכישה באתר rocknroad באינטרנט

אנו שמחים שבחרת לבקר ו/או לרכוש באתר האינטרנט המקוון של חברתגלגנוע בע"מ להלן: "החברה"), בכתובת : www.rocknroad.co.il (להלן: "אתר האינטרנט") המציע לכם מגוון רחב של אופניים ואביזרים.

התנאים הבאים מגדירים את זכויותיכם והתחייבויותיכם בעת הקניה באתרהאינטרנטאופן הרכישהתנאי רכישהאחריות על המוצרים המוצעיםלמכירה באתר האינטרנט (ככל שיש להם אחריות כזו), מועדי אספקתםדרכיאיסוףבאילו תנאים אתם רשאים לבטל עסקאות שביצעתם באמצעות אתרהאינטרנט ופרטים חיוניים נוספים.

הנכם מתבקשים לקרוא תקנון זה בקפידה ובעיוןהיות והם מהווים הסכםמחייב ביניכם לבין החברהכדי לאשר את הסכמתכם לתנאי השימושוהרכישהעליכם לסמן את התיבה המתאימה במסך ההרשמה ורק אז תוכלולעבור למסכי הרכישהאם אינכם מסכימים לתנאים הללולא תוכלו להשליםאת הליך ההרשמה לאתר האינטרנט ולבצע קניות במסגרתו.

 למרות זאתהחברה רשאית שלא לאפשר ללקוח מסוים לרכוש מוצרים באתרRocknroad באינטרנט – וזאת מכל סיבה שהיא וגם אם הזמין בעבר מוצריםבאמצעות השירותמבלי לגרוע מהאמור לעילרשאית החברה לבטל אתזכאותכם לבצע עסקאות באתר Rocknroad באינטרנט בכל אחד מהמקריםהבאים:

2.1 – אם פעלתם בניגוד להוראות תקנון זה
2.2 – אם בעת ההרשמה באתר Rocknroad באינטרנט מסרתם פרטיםשגויים במתכוון;
2.3 – אם ביצעתם מעשה או מחדלהפוגעים או עלולים לפגוע באתרRocknroad באינטרנט או ביישות משפטית אחרת הקשורה אליה אובצדדים שלישיים כלשהםלרבות לקוחותיה וספקיה של החברה;
2.4 – אם השתמשתם בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי עלפי דינימדינת ישראל או כדי לאפשרלהקללסייע או לעודד ביצועו של מעשהכזה;
2.5 – אם הפרתם את תנאי הסכם זה או תנאיו של כל שירות מקוון אחרשתציע החברה.
2.6 – אם אתם חייבים כספים לחברה או לאיזו מחברות הקשורות עימה(לרבות חוב הנובע מקניה באחת מחנויות הרשתולא פרעתם אתחובכםלמרות שחלף המועד הרגיל לתשלומו;
2.7 – אם כרטיס האשראי שברשותכם נחסם או הוגבל לשימוש בדרךכלשהי.
2.8 – כל סיבה סבירה אחרת הנעשית בתום לב.

מבלי לגרוע מהאמור לעילהמשתמש מתחייב לבצע פעולות באתר בתום לבלא לעשות שימוש כלשהו במידע שהתקבל ללא אישור החברהשלא לנצללרעה טעות/תקלה כלשהי במערכת או בנתונים שפורטו באתר.נפלה טעות חריגה בתיאור מוצר כלשהו או במחיר או בפרט מהותי אחרלא יחייב הדבר את החברה ו/או האתר ו/או את הספקים.אתר Rocknroad רשאי לקבוע מעת לעת דרכי זיהוי נוספות או אחרות.

4.     הליך רכישת מוצר באתרמועדי אספקה ודרך איסוף

• 4.1 – טעויות מלאי עלולות לקרותלפיכךבמידה ומוצר שהוזמן אינו זמיןבמלאי על אף האמור באתריינתן ללקוח צפי להגעת המוצר למלאיוהלקוח יהיה רשאי על פי שיקול דעתו לבטל את ההזמנה כמפורטבתקנון זה או להזמין מוצר חילופי הקיים במלאי או להמתין להגעתהמוצר למלאיואולם בכל מקרה לא תעמוד לו כל זכות לקבל פיצויכלשהו בגין כךעל אף האמורבמקרה שיחסר מוצר במלאי תהאלחברה זכות לבטל את העסקה וכמובן להשיב ללקוח כספים ששילםולבטל את חיוביו ואולם לא תעמוד ללקוח כל זכות לקבל פיצוי כלשהובגין כך
• 4.2 – איחור במועד אספקהבשל כל סיבה שהיאלא יקנה לכם כל זכותלקבל פיצויים ו/או כספים כלשהם למעט זכותכם לבטל את העסקהבהתאם לאמור בהסכם זה.
• 4.3 – לאחר ביצוע הרכישה באתר יקבל הלקוח אישור הזמנה ישירות למיילשלואישור ההזמנה יכלול את פרטי ההזמנההסכום ששולםפרטיהחנות ממנה ביקש הלקוח לאסוף את האופניים ופרטים נוספים.
• 4.4 – לאחר קליטת ההזמנה במחסן והוצאת המשלוח יקבל הלקוח מיילהמאשר כי ההזמנה שלו יצאה מהמחסן.
• 4.5 – עם הגעת ההזמנה לחנות יקבל הלקוח הודעה טלפונית לתיאום מועדאיסוף האופניים מהחנות.
• 4.6 – איסוף מוצר מהחנות יעשה על ידי אדם בגיר בלבד שהינו מעל גיל 18. הלקוח או מי מטעמו יזדהו באמצעות תעודות זהות של הרוכשובאמצעות תעודת זהות של אוסף המוצר וכן כרטיס האשראישבאמצעותו התבצעה הרכישההלקוח או מי מטעמו שמגיע לאסוףיחתמו על גבי מסמך המאשר את איסוף וקבלת הסחורה לשביעות רצונוולאחר שבדקו את המוצרלא יתקבלו לאחר מכן טענות אודות פגמיםבמוצר ואשר היה ניתן לגלותם בבדיקה סבירהזאת למעט פגם נסתרבעת איסוף האופניים בחנות יקבל הלקוח את חשבונית הקנייההמקורית המשוכה על שמו.
• 4.7 – מובהרכי ניתן להשלים רכישה המתבצעת באתר באמצעות פניהטלפונית ישירה למוקד שירות הלקוחות ולמסור את פרטי אמצעיהתשלום בעלפה ולא להקלידם באתרואולם רכישה כאמור תחשבכרכישה דרך האתר לכל דבר ועניין והיא תתאפשר רק לאחר שהלקוחיאשר במקום המתאים באתר כי קרא את התקנון וכי הוא מקבל עליו אתתנאי התקנון.
• 5.1- כל המחירים המפורטים באתר נקובים בשקלים חדשים והם כולליםמע"מככל שחל על פי דין בגין מוצר זהובהתאם לשיעור המע"מ שחלעל פי דין באותה עת מדינת ישראל.

 

• 6.1 – החברה תהא רשאית מעת לעת ועל פי שיקול דעתה להציע מוצריםהנמכרים באתר או מוצרים אחרים במחירים מוזלים ו/או בהנחות ו/אובמבצעים שונים ו/או לתת הטבות שונות.   
• 6.2 – מבצעים כאמור יעשו לפרקי זמןבמועדים ובתנאים שהחברה תחליטעל פי שיקול דעתה ולא יהיה בכך כדי להוות טענה של לקוח שרכשמוצר דומה במחיר גבוה יותר שלא במהלך מבצע.
• 6.3 – מבצעים כאמור יוחלו ויעשו עד גמר מלאי מסוים שהוקצה לצורךהמבצע ו/או עד מועד שתחליט החברה ו/או אף לפרק זמן שאינו מוגבלוהחברה תהא רשאית להפסיקם בכל עת וללא הצורך במתן הודעהמראש.
• 6.4 – ברור וידוע ללקוחכי מבצעים כאמור אינם תואמים מבצעים שיעשובחנויות הרשת.
• 6.5 – לא תתאפשר החזרה או ביטול של מוצר ולא תתאפשר החלפה שלמוצרים שנרכשו במסגרת מבצעים מיוחדים שייערכו באתר מעת לעתרכישה של מוצר במסגרת מבצע הינה סופית ולא ניתנת לביטול אוהחלפהלמעט מקום בו קיים פגם במוצר.
• 6.6 – ביטול של עסקה מחמת פגם במוצר תחייב את הלקוח להשיב כלהטבה שקיבל במסגרת הרכישה.
• 7.1 – כל התוכן הנמצא באתר Rocknroad ו/או המקושר אליולרבותתמונותגרפיקהטקסטלוגותאורי מוצריםקבצי מידע ותוכנה הנורכושה הבלעדי של החברה ו/או ספקים שלה והוא מהווה קניין רוחנישלהם המוגן ע"פ דיני מדינת ישראל ודינים בינלאומיים לרבות לענייןקניין רוחני וזכויות יוצריםכל העובר על חוקים אלה עלול לעמוד לדין.
• 7.2 – חל איסור מוחלט לעשות שימוש כלשהו בסימנים המסחריים הנמצאיםבאתר ו/או בתמונות ומידע הכלול בו כאמור לעיללרבות העתקהשכפולהפצהפירסום וכיו"בלכל מטרה שהיא שלא בהסכמה מראשובכתב של החברה או של בעל זכות הקניין ו/או של בעל הסימןהמסחריחל איסור מוחלט לעשות שימוש כלשהו במידע ובסימני מסחרהמצויים באתר באופן העלול לגרום להטעיה ו/או בלבול של צרכניםאחרים.
• 7.3 –רישומי המחשב של החנות בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהווראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

8.     פרטיות ואבטחת מידע

• 8.01 – אבטחת המידע באתר Rocknroad עומדת בתקנים הגבוהים ביותרשל אבטחת מידע ברשתאנחנו עושים כל הניתן להגן על פרטי כרטיסהאשראי שלכם והמידע הרגיש שלכםהאתר עובד בתקן PCI-DSS בולצורך ביצוע תשלום הגולש מועבר ישירות לאתר מאובטח של חברתהסליקה כך שפרטי כרטיס האשראי שלכם אינו נשמר כלל  בשרתיהאתרמספר כרטיס האשראי והפרטים הנוספים שאתם מזינים בעתהקנייה במערכת נשלחים ישירות אל חברת הסליקה ולא מאוחסניםבאתר בשום צורה שהיאבצורה זו נמנעת האפשרות מצד שלישי להגיעלפרטי כרטיס האשראי שלכם.
• 8.02 – אנו מכבדים את פרטיותךאנו לא נספקבשום מקרהמידע אישיהקשור לחשבונך לצד שלישי למעט מקרים הכרחיים להשלמת הביצועהעסקהההזמנה והמשלוח ו/או שירות שבחרת לרכוש.
• 8.03 – אנו מצהירים כי למטרת אבטחת פעולותיך באתר ואבטחת המידעמערכת האתר אוספת ומנתחת את כתובת פרוטוקול האינטרנט IP) המחבר את המחשב שלך דרך האינטרנט לאתר). פעילות זו מאפשרתמעקב ובירור פעולות לא חוקיות והגנה מפני ניסיונות מרמה.
• 8.04 – שימוש בעוגיותאנו מצהירים בזאת כי בזמן ביקורך באתר שומרשרת האתר קבצי טקסט "עוגיות", המשפרים את חווית הגלישה שלךקבצים אלה מספקים לנו מידע ויכולת לשפר את השירותים ולהציע לךמוצרים בהתאם לאופן שימושךהשימוש בקבצים אלה הנו אוטומטיוללא פיקוח אדםבמדינת ישראל המשתמש לא חייב לספק פרטים אלהאך ללא הפרטים הללו לא ניתן יהיה לבצע רכישת מוצרים\שירותיםבאתר.
• 8.05 – בכל הנוגע לפרטי אמצעי התשלום שמסרת (מספר כרטיס אשראימספר חשבון בנק וכיו"ב), השימוש בו יעשה כמובן אך ורק לשם ביצועתשלום והוא אינו מועבר לשום גורם אחר למעט לשם ביצוע התשלום(כגוןחברת אשראיבנק). יובהרכי פרטי כרטיס האשראי מוזניםישירות לאתר של חברת הסליקה והוא כלל אינו מצוי ו/או נשמרבמאגרינוכך שאין לחברתנו יכולת לעשות בו כל שימושחברתהסליקה היא חברת Tranzilaעומדת בתקן אבטחה המחמיר ביותר: PCI DSS Level-1.
• 8.06 – לגבי מידע המתקבל אצלנו במסגרת ביצוע רכישת מוצרנעשה גם כןשימוש למטרת ביצוע אותה פעולה בלבד ולצרכיההמידע לא מועברלגורם שלישילמעט לכאלו שנדרש לעשות כן לשם השלמת הרכישה(למשל במקרה של משלוח תימסר הכתובת לחברת השליחויות אולדואר ישראל).
• 8.07 – כתובת הדואר האלקטרוני שתימסר על ידך תשמר אצלנו ולא יעשהבה שום שימוש למעט לשם השלמת פעולת הרכישה אשר לשמה הואנמסר והיא לא תועבר לכל גורם אחרכגוןחברות קידום מכירות וכיו"ב.
• 8.08 – ככל שתהא מעוניין שנעשה שימוש בכתובת הדואר האלקטרוני לשםעידכונך לגבי מבצעים הנעשים באתרמוצרים חדשיםאירועיםהדבריעשה אך ורק אם תאשר זאת במקום המיועד לכך באתר.
• 8.09 – לגבי מידע לא מזהה שאינו יכול להיות מיוחס לאדם ספציפי (כגוןמספר כניסותחתך גילאים וכיו"ב(אנו עושים שימוש אך ורק כדי לשפראת האתר שלנו לקהל הרחב וכדי לעדכן התנהלות מסחרית לגבימפרסמים באתרבכל מקרה לא יועבר מידע היכול לזהות משתמשספציפי.
• 8.10 – במקרים שאינם בשליטת החברה ואו הנובעים מכוח עליון או ממעשהפלילי מכוון של צד ג', לא נישא באחריות לנזק שיגרם ללקוח או למימטעמוככל שיעשה בו שימוש על ידי צד גללא הרשאה.
• 8.11 – אנו נוכל לעשות שימוש במידע שברשותנו אם התקבל בידינו צושיפוטי המורה לנו למסור את פרטיכם או המידע אודותיכם לצד שלישיאו שמסירת המידע תעשה עלפי דין אחר.
• 8.12 – כן נוכל לעשות שימוש במידעבמסגרת הליך משפטי אם יהיה בינינולביניכם או במסגרת מחלוקת שתהא בינינו.
• 8.13 – לבירור וקבלת הסבר בעניין אבטחת המידע והגנת הפרטיות באתרהינכם מוזמנים לפנות באמצעות שירות הלקוחות שלנו.

9.     קישורים באתר:

• 9.1 – ככל וימצאו באתר קישורים ("לינקים") לאתרי אינטרנט אחריםשאינםבבעלותינו (כגון פירסומים של מפרסמים שוניםמודעות פירסום וכיו"ב), נבהירכי התוכן והמידע המפורסם באתרים אלו אינו בידיעתנואינובשליטתנו ואין לנו כל אחריות אליוככל שיפורסם שם נתון ו/או מידעשגוי ו/או מטעה ו/או שאינם הולמים ו/או שאינם מוסריים ו/או פוגעיםבתקנת הציבור ובכלל זאת שיש בהם להעליב אדם ו/או ציבור מסוייםו/או מקוממים ו/או שמהווים עבירה כלשהי על פי הדיןאנו איננואחראים לכך בשום צורה ודרך ולא ניהיה אחראים לכל נזק ו/או פגיעהשיגרמו לכם או למי מטעמכם כתוצאה מכךהסתמכותכם על מידעכאמור הינה באחריותכם הבלעדית.
• 9.2 – אנו גם איננו אחראים לכך שתכנסו דרך קישור כאמור לאתר שאיננומאובטח ו/או מוגן מפני וירוסים וכתוצאה מכך תפגעוגם איננו אחראיםלכך שהקישורים שיופיעו יהיו פעילים ו/או תקינים ויובילו אתכם לאתרהמבוקש או לאתר פעיל.

 

10.  מידע פרסומי

• 10.1 – אם לא היה ברצונך לקבל מאתנו מידע שיווקידברי פרסוםמבצעיםומידע אודות פעילויותוזאת באמצעות דואר אלקטרונישיחה מוקלטתמסרוניםדואר רגילפקסימיליהמערכת חיוג אוטומטי וכיו"ב אמצעיםמקובלים אחרים על פי פרטי התקשורת שנמסרו על ידי הלקוח בעתההרשמה לאתר ו/או רכישת מוצרתדרש לסמן זאת במקום המיועדלכך באתר ובמסגרת הליך ההרשמה.
• 10.2 – בכל מקרהתוכל בכל עת לפנות לחברה ולדרוש על הפסקת קבלתמידע כאמורוזאת בדרך של מתן הודעה בכתב ו/או בדרך שבה מועברלך המידעהכל לפי בחירתך.

 

11.  ביטול עסקה והחזרת מוצר

• 11.1 – על פי דיןכל הרוכש מוצר בעסקה מרחוקכגוןדרך אתר אינטרנטרשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכןהתשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"). אנו ממליצים לעיין בהוראות חוקהגנת הצרכן טרם ביצוע הרכישה.
• 11.2 – להלן נביא בתמצית את כללי הביטולהמפורטים באופן מלא בחוקהגנת הצרכן והם אלו המחייבים.

 

12.  זכות לביטול ודרכי ביטול

• 12.1 – בעסקת מכר מרחוק של מוצר רשאי הצרכן לבטל בכתב את העסקההחל מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת הנכס או מיום קבלתהמסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף 14 (בלחוק הגנת הצרכןלפי המאוחר מביניהםביטול עסקה יעשה באמצעות שליחת הודעהלשירות הלקוחותווידוא קבלתו באמצעות תכתובת מייל.
• •12.2 – החזרה של אופניים מורכבים שנמסרו ללקוח תתאפשר אך ורקבמידה שלא נעשה שימוש באופניים לשם רכיבה ואך ורק במידה והםמוחזרים במצבם כפי שנמסרו ללקוח בחנות במעמד מסירת האופנייםלא תתאפשר החזרת אופניים שרכבו עליהםבכל מקרה של החזרתאופניים מורכבים שלא עקב פגם יגבו דמי טיפול בשיעור של 5% או100  (הנמוך מבניהםו/או כפי שיהיה קבוע בדין באותה עת.

13.  תוצאות ביטול עקב פגם או אי התאמה

• 13.1 – במקרה של ביטול עקב פגם במוצר או בשל אי התאמה בין המוצרלבין פרטי המוצר כפי שנמסרו לך בנוגע למוצר בעת הרכישה או בשל איאספקת המוצר במועד שנקבע בעת הרכישה או בשל הפרה אחרת שלתנאי החוזה בינינואנו נשיב לכם את אותו חלק ממחיר העסקה ששולםעל ידיכם עד מועד הביטול תוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטולונבטל את החיוב בשל העסקה לגבי חיובים שטרם בוצעואנו נמסורלכם העתק מביטול החיוב ולא נגבה דמי ביטול כלשהם.אם קיבלתםכבר את המוצריש להחזירו לחנות ממנה אספתם את המוצר וכמובן כלנכס אחר שקיבלתם בגין הרכישהיש להחזיר את המוצר באריזתוהמקוריתכפי שקבלתם אותה במעמד האיסוף.
• 13.2 – חשוב להביןכי התמונות המצויות באתר מיועדות להמחשה בלבדייתכן שוני בין תאור ומראה המוצרכפי שהוא באתרלבין מראהובמציאותזאת בין היתר בשל המגבלה להעביר מצג מדויק באמצעותתמונה המופיעה על גבי מחשבמשכךאנו ממליצים כי טרם הרכישהתגיעו לאחת מחנויות הרשת או אל חנות אחרת המספקת את המוצרשברצונכם לרכושתראו אותו בעיניכם ומקרוב.
• 13.3 – בנוסףייתכן ויצגו באתר מוצרים שאינם מיובאים על ידיRockNroad אלא על ידי ספק/יבואן אחרהמידע המסחריתיאורהמוצר והמפרט שלויובא באתר באופן שיימסר לנו על ידי אותו ספקבמקרים בהם מקורו של מידע כאמור יהיה מצדדים שלישייםהאחריותעל כך תחול על הצד השלישי ולא תוכלו לבוא אלינו בכל טענהדרישהאו תביעה בגין אובדןהפסד או נזק הנובעים מהסתמכות או שימושבמידע זהאין באמור כדי לגרוע מזכותכם שבדין לבטל עסקאותכמפורט לעיל ובהתאם לדין במקרה של אי התאמהפגם וכיו"ב.
• 13.4 – כל ביטול עסקה יבטל באופן אוטומטי כל הטבה ו/או זכות ו/או מתנהשקיבל הלקוח במסגרת העסקה ו/או בעטייהוהלקוח ישיב הטבה זומייד עם ביטול העסקה ו/או החזרת המוצר.
• 13.5 – בכל מקרהבמקרה של ביטול עסקה כאמורלא תעמוד לכם שוםזכות לתבוע נזקים בגין הביטול וזכותכם מתמצה בקבלת השבה אתהכספים ששילמתם עד אותו עת וביטול חיובים עתידיים.

 

14.  תוצאות הביטול שלא בשל פגם או אי התאמה

• 14.1 – במקרה של ביטול שלא עקב פגם במוצר או שלא עקב אי התאמהכאמור לעילאנו נשיב לכם את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם עלידיכם עד מועד הביטול תוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול ונבטלאת החיוב בשל העסקה לגבי חיובים שטרם בוצעובמקרה כזה לאנגבה מכם תשלום כלשהו למעט דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים חדשיםלפי הנמוך מביניהם,  ובנוסף0.98% מסכום העסקה הכוללת בעסקאות אשראי.
• 14.2 – אם כבר קיבלתם את המוצרעליכם להחזירו בכוחות עצמכם ועלחשבונכם למקום בו אספתם את המוצראם תבקשו שהמוצר ייאסףמביתכם תאלצו לשאת בעלות בגין דמי השילוח/איסוף.
• 14.3 – החזרת המוצר תעשה רק אם לא נעשה בו שימוששלאחר מכן לאתוכלו לבטל את העסקה ו/או להחזיר את המוצריש להחזיר את המוצרבאריזתו המקוריתככל שקבלתם אותה במעמד האיסוף.
• 14.4 – כל ביטול עסקה יבטל באופן אוטומטי כל הטבה ו/או זכות ו/או מתנהשקיבל הלקוח במסגרת העסקה ו/או בעטייה והלקוח ישיב הטבה זומייד עם ביטול העסקה ו/או החזרת המוצר.

 15.  נזקים שנגרמו למוצר

 • 15.1 – על פי הוראות החוק להגנת הצרכןאין בהוראות שתמציתם פורטהלעילכדי לגרוע מזכותו של בעל האתר לתבוע מכם נזקים בשל כךשערך הנכס פחת כתוצאה מהרעה במצבו ו/או לאריזתו שנגרמה לאחרשהמוצר נמסר לכםוזאת גם לגבי ביטול עסקה בשל פגם ו/או קלקולו/או אי התאמה במוצר לאורה ביטלתם את ההסכם.  

 16.  אחריות למוצרים

• 16.1 – האחריות הניתנת למוצרים השונים המוצעים למכירה באתר הינהבהתאם לאחריות יצרן הניתנת בגין כל מוצר ומוצרבטרם תרכשו מוצרכלשהו באתר אנחנו ממליצים להיכנס לעמוד תנאי האחריותהרלווונטי המפרט באופן ברור את סוג ומשך האחריותכפי שזו ניתנתעל ידי היצרן הרלוונטי לאותו מוצרבנוסףכל מוצר יסופק עם תנאיאחריות ספיציפיים בגינולבירורים והבהרות ניתן לפנות בשאלהלשירות הלקוחותהאחריות על המוצר תהיה בתוקף רק לאחר רישוםהמוצר באתר ו/או שליחת תעודת האחריות המצורפת למוצר.
• 16.2 – השלמת הרכישה מהווה הצהרה שלכם כי קראתם את תנאי האחריותבגין המוצר וקבלתם אותה עליכםתנאי האחריות מהווים חלק בלתינפרד מההסכם בינינו לביניכם.
• 16.3 – החברה לא תהא אחראית לנזקים שיגרמו כתוצאה משימוש במוצרשנרכש באתר שנעשה בניגוד להוראות היצרן ו/או בניגוד להנחיותנוספות לשימוש שינתנו לו על ידי החברהבין אם במסגרת הרכישה וביןאם במועד האיסוף.

 17.  כללי

• 17.1 – השירות באתר הינו כפי שהוא (AS IS) ולא תעמוד ללקוח כל טענהו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה או מי מטעמה בגין תכונותהשירותמאפייניומגבלותיו או העדר התאמתו ליכולותדרישות וצרכיושל הלקוח.
• 17.2 – כל עיקוב או מניעה לבצע התחייבות כלשהי שהתחייבנו בהסכם זהוהנובעים מארוע שאינו בשליטת החברה א מכל עליון או מפגעי טבעו/או ממלחמה וכיו"בלא יהווה הפרה של הסכם זה.
• 17.3 – תנאים אלה ממצים אל כל המוסכם בינינו לביניכם בכל הקשור לביצועפעולות ורכישה באתר זה.
• 17.4 – הדין החל על השימוש באתר זה ועל התנאים בתקנון זה הוא הדיןהישראלי בלבדסמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמךבמחוז תל אביב והמרכז.
 
Top